Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα, εσείς συμφωνείτε με την Πολιτική χρήσης των «cookies».

Όροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.sportdepot.gr

Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας και η καταχώρηση παραγγελίας μέσω της, θεωρείται συναίνεση με τους αναγραφόμενους όρους. Εάν ΔΕΝ ΔΕΧΕΣΤΕ αυτούς τους όρους, παρακαλώ μη χρησιμοποιείτε αυτήν την ιστοσελίδα. Η εταιρεία Sport Depot AE διατηρεί το δικαίωμά της να αλλάζει τους όρους κάθε στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, δημοσιεύοντας τις μεταβολές στην ιστοσελίδα της.

I. Γενικοί όροι

• Η “www.sportdepot.gr” είναι ιστοσελίδα για ηλεκτρονικό εμπόριο – για πώληση και αποστολή των δημοσιευμένων σε αυτή προϊόντα, εξ ονόματος της Sport Depot AE. 
• Η δημοσίευση αυτής της ιστοσελίδας έχει νόημα δημόσιας πρόσκλησης για τη σύναψη εμπορικής συναλλαγής αγοράς προϊόντων online από την Sport Depot AE. 
• Η Sport Depot ΑΕ μέσω της “www.sportdepot.gr” έχει το δικαίωμα να αλλάζει τις τιμές των προσφερόμενων προϊόντων κατά την κρίση της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει την τιμή, η οποία ήταν έγκυρη κατά την διάρκεια της ολοκλήρωσης της παραγγελίας του επιθυμητού προϊόντος. Η ειδοποίηση για την έκπτωση από την τιμή γίνεται με τοποθέτηση της καινούργιας τιμής κάτω από την παλιά, καθώς η τελευταία διαγράφεται διακριτικά.
• Σε περίπτωση έλλειψης αποθεμάτων του δηλωμένου προϊόντος η Sport Depot ΑΕ μέσω της ιστοσελίδας “www.sportdepot.gr”, εντός μιας εργάσιμης μέρας μετά από την παραλαβή της αίτησης αγοράς γνωστοποιεί τον Πελάτη για την εξάντληση των αποθεμάτων της και μέσω αποστολής μηνύματος στην δηλωθείσα από τον Πελάτη ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο δηλωθέν τηλέφωνο. 
• Σε περίπτωση δήλωσης μη υπάρχουσας ή εσφαλμένης διεύθυνσης, προσώπου επικοινωνίας ή/και τηλέφωνο στην αποστολή της παραγγελίας η Sport Depot ΑΕ μέσω της ιστοσελίδας “www.sportdepot.gr” δεν δεσμεύεται με οποιαδήποτε υποχρέωση εκπλήρωσης της παραγγελίας. 
• Η Σύμβαση με τον πελάτη θεωρείται συναφθείσα μετά από την αποδοχή από την Sport Depot ΑΕ μέσω της ιστοσελίδας “www.sportdepot.gr” της αίτησης αγοράς συμπληρωμένη σωστά από τον πελάτη κατά την διεκπεραίωση της παραγγελίας. 
• Η Sport Depot ΑΕ μέσω της ιστοσελίδας “www.sportdepot.gr” υποχρεώνεται μετά από την παραλαβή της αίτησης αγοράς από τον Πελάτη, να του παραδώσει το επιθυμητό προϊόν ή να τον ειδοποιήσει για άλλες περιστάσεις σε σχέση με την αίτηση του. 
• Η Sport Depot ΑΕ δεν φέρει ευθύνη εάν ο Πελάτης δήλωσε αναληθή και/ή ελλειπή στοιχεία στην απεσταλμένη παραγγελία στη διεύθυνση "www.sportdepot.gr”
• Η Sport Depot ΑΕ δεν εγγυάται την πλήρη αντιστοιχία των παρουσιασμένων στην ιστοσελίδα προϊόντων και αυτών που διατίθενται στην αλυσίδα καταστημάτων. 
• Η Sport Depot ΑΕ δεν φέρει ευθύνη για ανακρίβειες στις δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα πληροφορίες. Ενδέχονται αλλαγές των τιμών στα καταστήματα καθώς και αλλαγή του σχεδίου των προϊόντων. 
• Οι δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα πληροφορίες για μεγέθη και αντιστοιχίες πρέπει να ερμηνεύονται ως καθοδηγητικές. Η Sport Depot ΑΕ δέχεται την ύπαρξη δυσαναλογιών μεταξύ των δηλωμένων και των πραγματικών μεγεθών, για το οποίο δεν φέρει ευθύνη. 
• Η ταξινόμηση των προϊόντων κατά προορισμό (φίλτρο "Αθλήματα") είναι παραδειγματική. 
• Όλες οι δηλωμένες τιμές είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

II. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών

1. Η Sport Depot ΑΕ υποχρεώνεται: 

• να επιβεβαιώσει την διαθεσιμότητα των παραγγελμένων προϊόντων ή να αρνηθεί την παραγγελία εντός προθεσμίας 4 εργάσιμων ημερών. 
• να παραδώσει εντός της καθορισμένης στις πληροφορίες αποστολής και πληρωμής εμπορευμάτων προθεσμία, το δηλωμένο προς αγορά εμπόρευμα. Σε εποχιακές εκπτώσεις είναι δυνατό η προθεσμία παράδοσης να παραταθεί, αλλά όχι πάνω από 10 εργάσιμων ημερών.
• πριν να σταλεί κάθε προϊόν υφίσταται έλεγχο για τεχνική ακεραιότητα (εάν αυτό είναι δυνατό, χωρίς να σχίζεται η συσκευασία) 
• εγγυάται πως όλα τα προϊόντα είναι εργοστασιακά καινούργια (μη χρησιμοποιημένα) και σφραγισμένα από τον παραγωγό, με εξαίρεση των περιπτώσεων στις οποίες το αντίθετο αναφέρεται ρητά στην παρουσίαση του εμπορεύματος στην ιστοσελίδα. 

2. Ο πελάτης υποχρεώνεται: 

• να συμπληρώσει τα τρία ονόματά του, σωστό και έγκυρο τηλέφωνο, διεύθυνση παράδοσης και ηλεκτρονική διεύθυνση. 
• να πληρώσει την τιμή για το εμπόρευμα σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στις πληροφορίες αποστολής και πληρωμής των εμπορευμάτων 
• να πληρώσει τα έξοδα αποστολής σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στις πληροφορίες αποστολής και πληρωμής εμπορευμάτων. 
• να εξασφαλίσει πρόσβαση και δυνατότητα παραλαβής του εμπορεύματος.
Το δηλωμένο προς αγορά εμπόρευμα παραδίδεται στη δηλωμένη από τον πελάτη διεύθυνση παράδοσης, εντός της αναφερόμενης στις πληροφορίες αποστολής και πληρωμής εμπορευμάτων προθεσμίας.
Το εμπόρευμα παραδίδεται κατάλληλα συσκευασμένο, ανάλογα με το είδος του και τα μέσα μεταφοράς του. 
Στην παράδοση του εμπορεύματος, ο πελάτης ή τρίτο πρόσωπο υπογράφουν τα συνοδευτικά χαρτιά της. Για τρίτο πρόσωπο θεωρείται ο καθένας που δεν είναι αποστολέας της παραγγελίας, αλλά παραλαμβάνει το εμπόρευμα της παραγγελίας και βρίσκεται στην ορισμένη από τον πελάτη διεύθυνση. Σε περιόδους εποχιακών εκπτώσεων είναι δυνατόν η παράδοση να γίνει σταδιακά.
Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής του εμπορεύματος, εκτός των περιπτώσεων που περιγράφονται παρακάτω, η άρνηση θεωρείται αβάσιμη και ο πελάτης οφείλει την πληρωμή των εξόδων αποστολής και επιστροφής του εμπορεύματος. Σε αυτή τη περίπτωση ο πελάτης οφείλει αποζημίωση στη Sport Depot ΑΕ για όλες τις ζημιές και διαφυγόντα κέρδη, συμπεριλαμβανομένων και οποιονδήποτε άλλων δαπανών εκτός των εξόδων αποστολής και επιστροφής του εμπορεύματος που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της άρνησης.
Σε περίπτωση που ό Πελάτης δεν βρεθεί εντός της προθεσμίας της εκτέλεσης της αποστολής στην δηλωμένη διεύθυνση ή εάν δεν εξασφαλιστεί πρόσβαση και συνθήκες για την παράδοση του εμπορεύματος μέσα σε αυτήν την προθεσμία, η Sport Depot ΑΕ απαλλάσσεται από την υποχρέωση να παραδώσει το δηλωμένο προς αγορά εμπόρευμα. Ο πελάτης μπορεί να επιβεβαιώσει την επιθυμία του να παραλάβει το εμπόρευμα και μετά τη λήξη της προθεσμίας της παράδοσης, στην οποία δεν βρέθηκε η διεύθυνση, αναλάβοντας όλα τα έξοδα της αποστολής. Σε αυτή την περίπτωση αρχίζει νέα προθεσμία αποστολής από τη στιγμή της επιβεβαίωσης.

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παραλαβή του δηλωμένου προς αγορά εμπορεύματος, εάν αυτό του παραδόθηκε υπό μία από τις εξής συνθήκες:
• το παραδοθέν εμπόρευμα προφανώς δεν αντιστοιχεί σε αυτό που δήλωσε προς αγορά και αυτό μπορεί να διαπιστωθεί με την απλή αυτοψία του.
• κάθε πελάτης παραλαμβάνοντας το εμπόρευμα που παρήγγειλε, έχει τη δυνατότητα να το ελέγξει στην παρουσία του ταχυμεταφορέα. Σε περίπτωση άρνησης από την παραγγελία, ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει το προϊόν/ντα στον ταχυμεταφορέα εντελώς δωρεάν.
• η τιμή, που ο πελάτης πρέπει να πληρώσει δεν αντιστοιχεί στην οφειλόμενη τιμή. 
• σε περίπτωση δυσαναλογίας μεταξύ του δηλωμένου προς αγορά και του παραδοθέντος εμπορεύματος, το οποίο γεγονός ήταν αδύνατο να διαπιστωθεί τη στιγμή της παράδοσης. 

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να δηλώσει αλλαγή μεγέθους ή προϊόντος, που περιλαμβάνεται στην αρχική του παραγγελία. Σε αυτήν την περίπτωση είναι απαραίτητο να δηλώσει την επιθυμία του γραπτώς (με e-mail) εντός προθεσμίας όχι μεγαλύτερη των 14 εργάσιμων ημερών στη διεύθυνση: 

1766 Sofia, 6 "Vasil Radoslavov" Street, Sofia Business Park, Sport Depot Building, 3rd floor, On-line store. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα, χωρίς να οφείλει αποζημίωση ή κύρωση και χωρίς να δείξει την αιτία, να επιστρέψει τα ληφθέντα προϊόντα στη διεύθυνση: 1766 Sofia, 6 "Vasil Radoslavov" Street, Sofia Business Park, Sport Depot Building, 3rd floor, On-line store. Η επιστροφή είναι δεκτή υπό τις ακόλουθες συνθήκες: 
• Η αίτηση επιστροφής του εμπορεύματος στάλθηκε γραπτώς στην ορισμένη από την "Sport Depot" ΑΕ ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, εντός προθεσμίας όχι μεγαλύτερη των 14 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται: τα τρία ονόματα του πελάτη /δικαιούχου του λογαριασμού, τηλέφωνο επικοινωνίας, ο προσωπικός τραπεζικός λογαριασμός του πελάτη, στον οποίο θα επιστραφεί το πληρωμένο από τον πελάτη ποσό για το εμπόρευμα. 

 Το εμπόρευμα είναι σε καλή εμπορική κατάσταση, στην αρχική του συσκευασία, με τις αρχικές ετικέτες, και συνοδεύεται από τα πρωτότυπα έγγραφα, τα οποία κόπηκαν από την "Sport Depot" АΕ – τιμολόγιο, εγγυητική κάρτα (σε περίπτωση που εκδόθηκε τέτοια) 
• Ο Πελάτης πληρώνει όλα τα έξοδα συνδεδεμένα με τη μεταφορά του εμπορεύματος έως την ορισμένη από τον εκπρόσωπο της "Sport Depot" АΕ διεύθυνση. Η "Sport Depot" АΕ διατηρεί το δικαίωμα να μην επιστρέψει το πληρωμένο από τον πελάτη ποσό, σε περίπτωση παραβίασης μιας ή περισσοτέρων συνθηκών επιστροφής του εμπορεύματος.

Επιστροφή ποσών που πληρώθηκαν με αντικαταβολή
Σε επιστροφή ποσών που πληρώθηκαν με αντικαταβολή είναι απαραίτητο να υπάρχει ταυτότητα μεταξύ του παραγγέλοντος και του επιστρέφοντος του εμπορεύματος ανεξαρτήτως ποιος την παρέλαβε. Ακριβώς ο παραγγέλων και ο επιστρέφων θα λάβει πίσω τα χρήματα που πλήρωσε με αντικαταβολή. Εάν ο παραγγέλων είναι παιδί τα χρήματα επιστρέφονται στον λογαριασμό του παιδιού ή του νόμιμου εκπροσώπου του - μητέρα, πατέρας ή κηδεμόνας. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται να παρουσιαστεί Πιστοποιητικό Γεννήσεως ή Απόφαση καθορισμού κηδεμόνα.

III. Προσωπικά δεδομένα 

• Η Sport Depot ΑΕ μέσω της ιστοσελίδας “www.sportdepot.gr” υποβάλει την δέουσα φροντίδα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη που έγιναν γνωστά στη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας της αίτησης για αγορά. 
• Με τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και των ρητρών των παρόντων Γενικών όρων, η Sport Depot ΑΕ μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη μόνο και μόνο για τους σκοπούς που προβλέπονται στη Σύμβαση. 
• Η Sport Depot ΑΕ μέσω της ιστοσελίδας "www.sportdepot.gr” έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για προσφορά εμπορευμάτων και/ή υπηρεσιών στον Πελάτη, για προωθήσεις, αποστολή ευχητηρίων, οργάνωση κληρώσεων, ερωτήσεις, για στατιστικές και οποιουσδήποτε άλλους έννομους σκοπούς, με εξαίρεση των περιπτώσεων ρητής μη συμφωνίας του ιδίου, που στάλθηκε γραπτώς στο εξής e-mail: [email protected]  
• Οι περιγραμμένοι άνωθι σκοποί για τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα δεν απαριθμούνται επαρκώς και δεν προκαλούν υποχρεώσεις για την “Sport Depot" ΑΕ μέσω της www.sportdepot.gr”. Οποιοιδήποτε άλλοι σκοποί, για τους οποίους θα χρησιμοποιούνται τα δεδομένα θα συμμορφώνονται με την ελληνική νομοθεσία, τις εφαρμόσιμες διεθνείς συμφωνίες, ιντερνέτ ηθική, τους κανόνες της δεοντολογίας.

IV. Αποκάλυψη των πληροφοριών 

• Η “Sport Depot ΑΕ μέσω της ιστοσελίδας www.sportdepot.gr” υποχρεώνεται να μην αποκαλύπτει κανένα προσωπικό δεδομένο των Πελατών σε τρίτα Πρόσωπα., εκτός των εξής περιπτώσεων, όταν: 
• 'Ελαβε ρητή γραπτή έγκριση από τον Πελάτη
• Η πληροφορία απαιτήθηκε από δημόσια όργανα ή αρμόδιους υπαλλήλους, οι οποίοι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία εξουσιοδοτήθηκαν να απαιτούν τέτοιες πληροφορίες.
• Η Sport Depot ΑΕ μέσω της ιστοσελίδας “www.sportdepot.gr” είναι υποχρεωμένη να παρουσιάσει τις πληροφορίες δυνάμει του νόμου.

V. Ευθύνη 
• Η Sport Depot ΑΕ μέσω της ιστοσελίδας “www.sportdepot.gr” δεν φέρει ευθύνη για μη εκτέλεση των υποχρεώσεών της σε αυτή τη σύμβαση σε επέλευση περιστάσεων, οι οποίες η Sport Depot ΑΕ μέσω της ιστοσελίδας  “www.sportdepot.gr” δεν προέβλεψε και δεν ήταν υποχρεωμένη να προβλέψει – συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι μόνο των περιστάσεων ανωτέρας βίας, προβλημάτων στο παγκόσμιο διαδίκτυο του Ίντερνετ και στην παροχή υπηρεσιών έξω από τον έλεγχο της Sport Depot ΑΕ μέσω της ιστοσελίδας “www.sportdepot.gr”.

VI. Διαιτησία

Όλες οι διαφορές μεταξύ των μελών λύνονται στο πνεύμα της κατανόησης και της καλής βούλησης. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία, όλα τα ανεπίλυτα προβλήματα που προέκυψαν από τη σύμβαση μεταξύ των μερών ή που προέκυψαν ή αφορούν νέα ερμηνεία, ανυπόστατο, εκτέλεση ή τερματισμό, καθώς και διαφορές για κάλυψη κενών στη σύμβαση ή την προσαρμογή της σε νέες περιστάσεις, θα λύνονται από το αρμόδιο δικαστήριο της περιοχής διοικητικής εγγραφής της Sport Depot ΑΕ σύμφωνα με την βουλγάρικη νομοθεσία.

VII. Όροι εγγύησης:

1. Με κάθε αγορασμένο με εγγύηση προϊόν η εταιρεία Sport Depot ΑΕ δίνει στους πελάτες της εγγυητική κάρτα, στην οποία αναφέρονται:
• διεύθυνση και τηλέφωνο των εξουσιοδοτημένων για την αγορασμένη τεχνική συνεργείων 
• οι όροι εγγύησης των συγκεκριμένων εξουσιοδοτημένων συνεργείων ή παραγωγών. 
• διάρκεια εγγύησης του αγορασμένου εμπορεύματος.
2. Με εξαίρεση των υποχρεώσεων που αναφέρονται ρητά σε αυτήν την εγγύηση, η Sport Depot ΑΕ δεν ευθύνεται για άμεσες, έμμεσες, ειδικές, τυχαίες ή επακόλουθες βλάβες, ανεξαρτήτως αν βασίζονται σε σύμβαση, βλάβη λόγω παραλήψεως υπευθύνου ή σε κάποια άλλη νόμιμη θεωρία και εάν υποτέθηκε η δυνατότητα για τέτοιες βλάβες.
3. Για όλα τα προϊόντα ισχύουν οι εγγυητικοί όροι του συγκεκριμένου παραγωγού ή των εξουσιοδοτημένων συνεργείων. Στα συνεργεία ισχύουν μόνο οι πρωτότυπες εγγυητικές κάρτες, με τις οποίες παραλήφθηκε το εμπόρευμα.

VIII. Περιορισμοί για την εγγύηση

Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση:
1. Βλαβών, η αιτία για τις οποίες είναι η κακή μεταφορά, αποθήκευση ή δυσχρησία.
2. Προσπάθειας επισκευής εκ μέρους του Πελάτη και/ή άλλου μην εξουσιοδοτημένου προσώπου.
3. Χρήσης μην ποιοτικών και μην πρωτοτύπων αναλωσίμων.

IX. Πρόσθετοι όροι:

1. Η Sport Depot ΑΕ δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση βλάβης του εμπορεύματος, εξ αιτίας ανωτέρας βίας.
Εάν δεν δέχεστε τους όρους, παρακαλώ μη χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα!