Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ E-SHOP

Εισαγωγή

Ο ιστότοπος www.sportdepot.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων της εταιρίας με την επωνυμία Sport Depot Hellas Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη  (οδός 26ης Οκτωβρίου αρ. 43, Τ.Κ. 54627), με ΑΦΜ 801178361 της E΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected] και τηλέφωνο 2311181242 στο εξής «Εταιρία». 

Με την χρήση ή/και την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής στον δικτυακό τόπο, ο χρήστης συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που διατυπώνονται στον παρόντα ιστότοπο. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμά της να τροποποιήσει τους παρόντες όρους χρήσης, χωρίς προειδοποίηση. Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να ελέγχει συχνά το περιεχόμενο των όρων χρήσης για τυχόν αλλαγές.

Ορισμοί

Στους παρόντες Όρους Χρήσης και Προϋποθέσεις e-shop, συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθοι όροι, υπό τις κάτωθι έννοιες:

«Εταιρία»: Η εταιρία με την επωνυμία Sport Depot Hellas Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη  (οδός 26ης Οκτωβρίου αρ. 43, Τ.Κ. 54627), με ΑΦΜ 801178361 της E΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης.

«Πελάτης»: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κάνει χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρίας μας και επιθυμεί να συνάψει ή/και έχει ήδη συνάψει σύμβαση πώλησης με την Sport Depot Hellas Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.

1. Γενικοί όροι χρήσης ιστοσελίδας:

Η πρόσβασή σας στον παρόντα ιστότοπο και η χρήση αυτού, καθώς και οι πληροφορίες, το υλικό, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της αυτού υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης, ανεξαρτήτως αν ο χρήστης διατηρεί στην ιστοσελίδα λογαριασμό συνδεδεμένο με το όνομά του ή τα στοιχεία επικοινωνίας του.

Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται μέσω του ιστοτόπου της, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν ανακρίβειες ή έλλειψη ενημέρωσης των πληροφοριών αυτών. Η λήψη υπόψη των πληροφοριών από τον χρήστη γίνεται με δική του ευθύνη.

Ο χρήστης υποχρεούται να παρέχει ακριβείς και αληθείς πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά του στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και να τα ενημερώνει πάραυτα σε περίπτωση μεταβολής. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει τον λογαριασμό ή να αποκλείσει την πρόσβαση σε οποιονδήποτε χρήστη διαπιστώσει ότι παρέχει αναληθείς ή ανακριβείς πληροφορίες.

1.1 Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του λογισμικού της ιστοσελίδας, ο σχεδιασμός της και το σύνολο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η Εταιρία παρέχει μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, περιορισμένη άδεια χρήσης του λογισμικού μόνο με σκοπό της χρήση της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Απαγορεύεται κάθε αντιγραφή και αναπαραγωγή του περιεχομένου της ιστοσελίδας (εικόνες, φωτογραφίες, απεικονίσεις, σχέδια, κείμενα κλπ) για προσωπικούς, εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.  

1.2 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Κατά την χρήση της ιστοσελίδας τόσο ο απλός επισκέπτης όσο και ο εγγεγραμμένος χρήστης υπόκειται στην παρούσα πολιτική σχετικά με την συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Η Εταιρία έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται τον διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας, τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδιωτικής ζωής στον τομέα τον τηλεπικοινωνιών, ως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και τις αποφάσεις τις Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας εδώ.

Η Εταιρία προβαίνει στην ελάχιστη αναγκαία συλλογή και επεξεργασία δεδομένων των χρηστών για την βελτίωση των υπηρεσιών της, την διαπίστωση του βαθμού επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας και των προτιμήσεων των πελατών.

Η Εταιρία διαμοιράζει και γνωστοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει από τους χρήστες, αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο των παραπάνω σκοπών επεξεργασίας, στο απολύτως απαραίτητο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό και τους συνεργάτες της, παρόχους υποστήριξης συστημάτων επεξεργασίας των δεδομένων αυτών κλπ., οι οποίοι έχουν δεσμευτεί με τήρηση εχεμύθειας, εμπιστευτικότητας και απορρήτου, όπως επίσης και σε συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις της στις αρμόδιες αρχές για την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων και τον εντοπισμό τυχόν απάτης ή κακής χρήσης σε συνεργασία με τις δικαστικές και ρυθμιστικές αρχές.

Η Εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας που αποκτήθηκαν νομίμως κατά την χρήση του ιστοτόπου, για ενημερωτικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, εφόσον ο χρήστης δεν εναντιώνεται σε αυτή την επικοινωνία. Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email) από τον χρήστη στην ειδική φόρμα, αποτελεί δήλωση συγκατάθεσης/συναίνεσης στην ως άνω λήψη ενημερωτικών/προωθητικών μηνυμάτων.

Ο χρήστης του ιστοτόπου www.sportdepot.gr μπορεί να κάνει εγγραφή ως νέο μέλος, υποβάλλοντας τα στοιχεία του, ήτοι την διεύθυνση e-mail, το ονοματεπώνυμό του και τον κωδικό πρόσβασης που επιθυμεί. Τα συγκεκριμένα στοιχεία είναι τα απολύτως απαραίτητα για την ταυτοποίηση του μέλους. Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται στο λογισμικό της ιστοσελίδας, μόνο εφόσον ο χρήστης/υποψήφιο μέλος παράσχει τη σχετική συναίνεση και συγκατάθεσή του στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

Σχετικά με τις ηλεκτρονικές αγορές:

Η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα κάθε χρήστη κατά την εγγραφή του στον ιστότοπο, καθώς και σε όλα τα στάδια της παραγγελίας από την καταχώριση και την επεξεργασία της, έως και την ολοκλήρωση αυτής. Τα δεδομένα αυτά αφορούν στοιχεία αποστολής, στοιχεία πελάτη-αγοραστή, καθώς και τα προϊόντα που επέλεξε ο χρήστης. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για την ασφαλή ολοκλήρωση της συναλλαγής και τη δυνατότητα ενημέρωσης του χρήστη, στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης.

1.3 Ασφάλεια

Η Εταιρία αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της ασφάλειας συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη της μέγιστης ασφάλειας κατά τη διενέργεια ηλεκτρονικών αγορών, καθώς και το απόρρητο των προσωπικών στοιχείων των πελατών της, των στοιχείων των πιστωτικών καρτών τους και το σύνολο των Προσωπικών τους Δεδομένων. Ο ιστότοπος εφαρμόζει το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων, το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), με σχετικό πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί για την www.sportdepot.gr.

Για κάθε εγγεγραμμένο χρήστη της ιστοσελίδας ο κωδικός πρόσβασης (password) που έχει ορίσει ο ίδιος αποτελεί προσωπική ασφάλεια, την ευθύνη διατήρησης του απορρήτου της οποίας φέρει ο ίδιος ο χρήστης.   

Κατά την πραγματοποίηση συναλλαγών, το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας δεν διατηρεί κανένα στοιχεία σχετικά με πιστωτική/χρεωστική κάρτα που καταχωρεί ο πελάτης, καθώς τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται αποκλειστικά και απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της εταιρίας που έχει αναλάβει την δρομολόγηση των καρτών.

Πρόσβαση στα αναγκαία μόνο προσωπικά δεδομένα των πελατών έχουν εξουσιοδοτημένοι αποκλειστικά υπάλληλοι και συνεργάτες της Εταιρίας και μόνο με σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής.

1.4 Cookies

Ο ιστότοπος της Εταιρίας μας χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος και προκειμένου να παρέχεται προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Τα Cookies είναι μικρά κομμάτια κειμένου, τα οποία δεν περιλαμβάνουν αναγνωρίσιμες πληροφορίες, τα οποία αποθηκεύονται αυτόματα στον περιηγητή (browser) κάθε συσκευής του χρήστη και ανακτώνται από τον ιστότοπο σε κάθε νέα επίσκεψη, προκείμενου να προσφέρει εξειδικευμένες πληροφορίας. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί με τη συλλογή των Cookies, έχει την δυνατότητα να απενεργοποιήσει τη δημιουργία τους από τις ρυθμίσεις του browser που χρησιμοποιεί. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το είδος και τους σκοπούς των Cookies που χρησιμοποιούμε μπορεί ο χρήστης να διαβάσει την πολιτική απορρήτου της Εταιρίας εδώ.

 

2. Γενικοί όροι πωλήσεων:

2.1 Διαθεσιμότητα – Τιμές – Χαρακτηριστικά Προϊόντων

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sportdepot.gr αναρτώνται τα διαθέσιμα προϊόντα, τα χαρακτηριστικά τους, οι τιμές και το διαθέσιμο απόθεμά τους, με τρόπο τέτοιο, ώστε να καθίσταται ευχερώς προσβάσιμες οι σχετικές πληροφορίες στον χρήστη. Όλα τα προϊόντα που παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι καινούρια (μη μεταχειρισμένα) και σφραγισμένα από τον κατασκευαστή, εκτός αν αναγράφεται το αντίθετο στις σχετικές πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο. Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ορθή ενημέρωση του ηλεκτρονικού της καταστήματος σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, προδιαγραφές και τιμές κάθε προϊόντος, δεν φέρει ωστόσο καμία ευθύνη για τυχόν απόκλιση στις διαστάσεις, μεγέθη και ανακρίβειες στην περιγραφή των προϊόντων, τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ενδεικτικά. Προτείνεται στον χρήστη, προτού ολοκληρώσει την παραγγελία του, να επικοινωνεί με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι η τιμή ή κάποιο από τα χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι πέραν του συνηθισμένου πλαισίου. Η Εταιρία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την διαθεσιμότητά των προϊόντων, εγγυάται ωστόσο, την έγκαιρη ενημέρωση του ιστοτόπου σχετικά με την διαθεσιμότητα ή μη των προς πώληση προϊόντων. Στις τιμές που αναγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα για κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ενώ η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμά της να αναπροσαρμόζει τις τιμές της χωρίς να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό.

2.2 Παραγγελίες Προϊόντων

Με την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.sportdepot.gr συνάπτονται συμβάσεις πώλησης εξ αποστάσεως οι οποίες διέπονται από το Ν. 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή, ως εκάστοτε ισχύει, την Οδηγία 2011/83 περί δικαιωμάτων των καταναλωτών, την Οδηγία 2005/29 περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και τον Κανονισμό (ΕΕ) 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και το Π.Δ. 131/2003 (ΦΕΚ Α΄ 116/16-05-2003) που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»). Για την έγκυρη σύναψη σύμβασης μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος εφαρμόζονται οι διατάξεις για την δικαιοπρακτική ικανότητα, σύμφωνα με τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα.

2.3 Τρόποι Πληρωμής και Ολοκλήρωσης της συναλλαγής

Για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος γίνονται δεκτοί οι εξής τρόποι πληρωμής: 1. Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα, 2. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, 3. Αντικαταβολή.

Στην περίπτωση πραγματοποίησης πληρωμής με κάρτα, εφαρμόζεται το σύστημα ασφάλειας/ταυτοποίησης των διεθνών οργανισμών καρτών – Verified by Visa ή MasterCard SecureCode.

Η τιμή που αναγράφεται για κάθε προϊόν είναι σε Ευρώ (EUR)  και συμπεριλαμβάνει τον Φ.Π.Α.. Τυχόν έξοδα αποστολής που θα προκύψουν προστίθενται στο τελικό ποσό πληρωμής.

Με την καταχώριση της παραγγελίας ο χρήστης λαμβάνει μήνυμα «επιβεβαίωσης της παραγγελίας» του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μετά την αποδοχή της παραγγελίας, ο χρήστης θα λάβει σχετικό μήνυμα «ολοκλήρωσης της παραγγελίας» μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη τα οποία έχουν υπεισέλθει κατά την καταχώριση των προσωπικών στοιχείων και των στοιχείων επικοινωνίας του πελάτη στην παραγγελία.

Η Εταιρία, εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών επιβεβαιώνει την διαθεσιμότητα των προϊόντων και ενημερώνει τον χρήστη σχετικά με την τυχόν μη διαθεσιμότητα κάποιου προϊόντος. Σε περίπτωση που δεν εκτελεστεί, τελικά, η παραγγελία το ποσό το οποίο ενδεχομένως έχει καταβάλει ο χρήστης θα επιστραφεί στο ακέραιο.

Πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους πληρωμής μπορείτε να δείτε εδώ.

2.4 Αποστολή – Παράδοση Προϊόντων

Οι παραγγελίες αποστέλλονται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών σε προορισμούς εντός Ελλάδας, εκτός των περιπτώσεων όπου αναφέρεται διαφορετικός χρόνος παράδοσης. Κατά τις περιόδους των εποχιακών εκπτώσεων ο χρόνος παράδοσης των ηλεκτρονικών παραγγελιών παρατείνεται και είναι δυνατόν να φτάσει μέχρι και τις 14 ημέρες. Σε αυτή την περίπτωση είναι πιθανό η παραγγελία να αποσταλεί τμηματικά, ανάλογα με την διαθεσιμότητα των προϊόντων, ενώ ο πελάτης επιβαρύνεται με τυχόν έξοδα αποστολής μόνο μία φορά. Με την αποστολή της παραγγελίας από το ηλεκτρονικό κατάστημα, ο χρήστης λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον αριθμό παρακολούθησης της παραγγελίας του. Τα προϊόντα κάθε παραγγελίας, παραδίδονται κατάλληλα συσκευασμένα στην διεύθυνση αποστολής που έχει δηλωθεί από τον πελάτη. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λανθασμένη καταχώριση των στοιχείων επικοινωνίας και αποστολής εκ μέρους του πελάτη. Η παράδοση τεκμαίρεται από την υπογραφή του αποδεικτικού παραλαβής παραγγελίας στη συμφωνημένη διεύθυνση παράδοσης.

Πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους αποστολής μπορείτε να δείτε εδώ.

2.5 Αλλαγές – Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Κατά την παράδοση της παραγγελίας, ο πελάτης υποχρεούται να ελέγξει για τυχόν ελαττώματα του προϊόντος ή/και τυχόν ασυμφωνία των παραδοθέντων προϊόντων με τα αναγραφόμενα στην παραγγελία. Σε μία τέτοια περίπτωση, ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την Εταιρία και να αιτηθεί την αλλαγή του ελαττωματικού ή λανθασμένου προϊόντος, το αργότερο εντός 30 ημερών από την παραλαβή. Στις περιπτώσεις αυτές, τα έξοδα για την επιστροφή του προϊόντος βαρύνουν την Εταιρία. Μετά την παραλαβή του προϊόντος, το τμήμα ελαττωματικών προϊόντων θα ελέγξει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό ελάττωμα, θα προβεί στην αντικατάστασή του. Εάν υπάρχει έλλειψη, ο πελάτης έχει την δυνατότητα να επιλέξει κάποιο άλλο προϊόν ή να ζητήσει επιστροφή των χρημάτων του. Η Εταιρία οφείλει να επιστρέψει τα χρήματα στον πελάτη με τον ίδιο τρόπο κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η αρχική συναλλαγή.

Η επιστροφή προϊόντος οφείλει να γίνεται με όλα τα έγγραφα που το συνόδευαν κατά την παράδοσή του και τη συσκευασία του. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επισύναψη και αποστολή της πρωτότυπης απόδειξης λιανικής πώλησης.

Η εταιρία επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος, με σκοπό την αλλαγή, εφόσον το προϊόν αποστέλλεται πίσω με την χρήση ΕΛΤΑ courier ή Γενικής Ταχυδρομικής, ενώ ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής του προϊόντος που του αποστέλλεται σε αντικατάσταση του επιστραφέντος. Η Εταιρία δεν αναλαμβάνει έξοδα αποστολής στην περίπτωση που η αποστολή λάβει χώρα μέσω οποιασδήποτε άλλης μεταφορικής εταιρίας, εκτός των ανωτέρω.

Η αποδοχή της επιστροφής από την Εταιρία προϋποθέτει το προϊόν το οποίο έχει επιστραφεί να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση (as new) και η συσκευασία του, να μην έχει φθαρεί/αλλοιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος το οποίο έχει υποστεί φθορά, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα της να μην αποδεχθεί την επιστροφή και να αξιώσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποία καθορίζεται από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το προϊόν.

Η λειτουργία του προϊόντος οφείλει να γίνεται βάσει των οδηγιών στη συσκευασία του, αλλά και των συμπληρωματικών πληροφοριών που παρέχει στον πελάτη η Επιχείρηση. Η θέση σε λειτουργία του προϊόντος συνεπάγεται την μείωση της αξίας του, με αποτέλεσμα το προϊόν να χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο, γεγονός που γεννά ευθύνη αποζημίωσης σε βάρος του καταναλωτή.

Η επικοινωνία με την Επιχείρηση για τις ανάγκες επιστροφής των ελαττωματικών προϊόντων, οφείλει να λαμβάνει χώρα καλόπιστα, με σκοπό την αποφυγή υβριστικών, προσβλητικών σχολίων και εν γένει κάθε είδους αποδοκιμαστέας συμπεριφοράς στο πλαίσιο των συναλλαγών.

Δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας δεν υφίσταται εκτός εάν ο πελάτης επικοινωνήσει με την Εταιρία προτού αυτή (η παραγγελία) διεκπεραιωθεί και την ενημερώσει σχετικά με την πρόθεσή του να ακυρώσει την παραγγελία. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα της να μην ακυρώσει την παραγγελία, εφόσον δεν ενημερωθεί εμπροθέσμως.

Πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την πολιτική αλλαγών και επιστροφών μπορείτε να δείτε εδώ.

2.6 Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 30 ημερών από την παράδοση/παραλαβή του προϊόντος χωρίς υποχρέωση αιτιολόγησης της επιλογής του αυτής. Ασκώντας το δικαίωμά του σε υπαναχώρηση, υποχρεούται να επιστρέψει στην Εταιρία το προϊόν με δικές του δαπάνες και να ζητήσει επιστροφή χρημάτων, τα οποία η Εταιρία οφείλει να επιστρέψει άμεσα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός επίσης 30 ημερών από την γνωστοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτόν της αίτησης υπαναχώρησης. Η επιστροφή των χρημάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα πέραν των 14 ημερών εφόσον η Επιχείρηση δεν έχει λάβει ακόμη το προϊόν και ο καταναλωτής δεν έχει παράσχει απόδειξη της επιστροφής τους. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής δεν είχε επιλέξει, κατά την παραγγελία του προϊόντος, τον φθηνότερο τρόπο παράδοσης, η Επιχείρηση δεν έχει υποχρέωση επιστροφής των εξόδων αποστολής που καταβλήθηκαν. 

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά, είτε κάνοντας χρήση του προτύπου εντύπου υπαναχώρησης το οποίο μπορεί να βρει εδώ, είτε κάνοντας οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση εκ της οποίας προκύπτει η απόφασή του για υπαναχώρηση από την σύμβαση. Η Εταιρία έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τον καταναλωτή σχετικά με την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης.

Το προϊόν οφείλει να επιστραφεί από τον πελάτη ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, εντός της αρχικής του συσκευασίας, συνοδευόμενο από όλα τα συνοδευτικά έγγραφα που είχαν εκδοθεί από την Εταιρία και ειδικότερα από την απόδειξη ή το τιμολόγιο πώλησης καθώς και της τυχόν κάρτας εγγύησης (εάν υπήρχε).

Το νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει στις περιπτώσεις σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

Ο καταναλωτής ευθύνεται σε αποζημίωση για οποιαδήποτε μείωση της αξίας του προϊόντος προκύψει από χρήση που δεν ήταν απαραίτητη για να προσδιοριστεί η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία του, κατά το διάστημα πριν τη δήλωση υπαναχώρησης.

2.7 Επιστροφή Χρημάτων

Στις περιπτώσεις της νόμιμης υπαναχώρησης ή της επιτρεπτής επιστροφής προϊόντος, όπως περιοριστικά αναφέρονται στους παρόντες όρους χρήσης, ο πελάτης έχει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Η επιστροφή των χρημάτων λαμβάνει χώρα με τον τρόπο με τον οποίο  είχε πραγματοποιηθεί η πληρωμή. Η επιστροφή χρημάτων που έχουν δοθεί με αντικαταβολή, γίνεται αποκλειστικά σε τραπεζικό λογαριασμό του προσώπου που πραγματοποίησε την παραγγελία, χωρίς να έχει σημασία το πρόσωπο το οποίο την παρέλαβε.

Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την επιστροφή ποσού σε τραπεζικό του λογαριασμό, πρέπει να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό κατάστημα στο email: [email protected] και να δηλώσει ονοματεπώνυμό, πατρώνυμο (με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες), κινητό τηλέφωνο, αριθμό παραγγελίας και τον ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θέλει να κατατεθούν τα χρήματα.

Στην περίπτωση που η επιστροφή γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό εκτός της τράπεζας Alpha Bank, είναι πιθανόν ο πελάτης να χρεωθεί έξοδα εμβάσματος τα οποία προσδιορίζονται από το εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα.

Τα χρήματα που επιστρέφονται αντιστοιχούν στο σύνολο της αξίας των προϊόντων. Τυχόν έξοδα αποστολής που έχουν χρεωθεί δεν επιστρέφονται.

2.8 Ανωτέρα Βία

Οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται για καθυστέρηση εκπλήρωσης ή μη εκπλήρωση της παροχής, εφόσον αυτή οφείλεται σε γεγονότα που εκφεύγουν της δυνατότητας ελέγχου ή/και αποτροπής από το επηρεαζόμενο μέρος (γεγονός ανωτέρας βίας). Ως γεγονότα ανωτέρας βίας μπορούν να θεωρηθούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, φυσικές καταστροφές οποιασδήποτε μορφής, πλημμύρες, σεισμοί, ακραία καιρικά φαινόμενα, πανδημίες, προβλήματα μεταφορών, απαγόρευση εισαγωγών/εξαγωγών, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις. Σε περίπτωση εκδήλωσης γεγονότος ανωτέρας βίας το επηρεαζόμενο μέρος έχει την υποχρέωση να ενημερώσει άμεσα το αντισυμβαλλόμενο μέρος και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ελαχιστοποίησης των συνεπειών του γεγονότος αυτού.

2.9 Κώδικας Δεοντολογίας  για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα υπόκειται στον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, όπως αυτός διαμορφώθηκε και ισχύει σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 31619/15.03.2017 οικ. (ΦΕΚ Β’ 969/22.03.2017) και τον οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ .

2.10 Σχόλια –Ερωτήσεις-Πληροφορίες

Σε περίπτωση που έχετε απορίες ή/και ερωτήματα σχετικά με τους παρόντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας και τους γενικούς όρους συναλλαγών ή επιθυμείτε να εκφράσετε κάποιο σχόλιο/παράπονο, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών ή συμπληρώνοντας την ερώτησή σας εδώ.

2.11 Eναλλακτική Επίλυση Διαφορών

 Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, παρέχεται η δυνατότητα εναλλακτικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ-Alternative Dispute Resolution) μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε., η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330οικ./2015 (ΦΕΚ 1421/Β΄/9-7-2015). Αρμόδιος φορέας για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών στην Ελλάδα είναι η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή». Επιπλέον, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ανακύπτουν ζητήματα κατά την πραγματοποίηση συναλλαγών της Εταιρίας με πελάτη-φυσικό πρόσωπο, ο τελευταίος έχει δικαίωμα να κινήσει τη διαδικασία της Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών μέσω της σχετικής ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 524/2013 (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm). 

2.12 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις, οι παραγγελίες, προσφορές, προτάσεις, καθώς και οι συμβάσεις που συνάπτονται και οι συνέπειες αυτών, διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό δίκαιο.

Για κάθε διαφορά που πηγάζει ή σχετίζεται με οποιαδήποτε πρόταση, προσφορά, παραγγελία και σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και του Πελάτη, προκρίνεται η προσπάθεια εξωδικαστικής επίλυσης μεταξύ των μερών, εάν ωστόσο αυτό δεν καθίσταται εφικτό, η διαφορά θα φέρεται προς εκδίκαση αποκλειστικά ενώπιον των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης (Ελλάδα).